مسائل اجتماعی ایران
1. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21166

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی در شعب یکی از بانک‌های دولتی شهر شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شهر شیراز است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده تعداد 221 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر ...  بیشتر