1. پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98642.0

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی در جوهای سازمانی مختلف است. جامعۀ آماری آن شامل همۀ کارکنان دانشگاه شیراز است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای ساده، 250 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس نوع جو سازمانی (محرر، 1391) و مقیاس محقق‌ساختۀ رفتارهای سیاسی سازمانی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند تنها یک ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21166

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی در شعب یکی از بانک‌های دولتی شهر شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شهر شیراز است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده تعداد 221 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه ­ اجتماعی گروه­ های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

معصومه محترم؛ جعفر ترک زاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 175-194

چکیده
             هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی رابطه­ نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه­ اجتماعی گروه­های آموزشی با رضایت تحصیلی دانشجویان بود. جامعه­ آماری پژوهش، شامل کلیه­ گروه­های آموزشی دانشگاه شیراز بود که در قالب یک مطالعه چند موردی، پنج گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ به گونه‏ای که اعضای هیأت ...  بیشتر