رسانه
1. بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه ‏ای): مطالعه جامعه‏ شناختی پیوندهای شبکه ‏ای بازار تهران

مژگان حسینی قمی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 153-170

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21164

چکیده
  هدف اصلی مورد بررسی در این مقاله بررسی ساخت رابطه‏ای به عنوان یکی از مؤلفه‏های ساخت اجتماعی بازار بزرگ تهران است. ساخت رابطه‌ای؛ آن ساخت اجتماعی است که دربرگیرنده‌ خود روابط و مناسبات اجتماعی در بازار است و در حکم الگوی روابط متقابل میان بازاری‌ها در نظر گرفته می‌شود. برای بحث ساخت رابطه‏ای از نظریه‏های شبکه‏های اجتماعی ...  بیشتر