مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20505

چکیده
  حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می‌سازد تا به استناد به‏ آن در برابر دست‌اندازی‌های دولت، مقاومت کنند اما آن‏چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن‏ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت‌خواهی دولت است. این ...  بیشتر