1. رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

اصغر سلطانی؛ حسین معین آبادی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21710

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. بر اساس این، رابطۀ مؤلفه‌های مختلف مهارت‌های زندگی اجتماعی شامل خودآگاهی، ارتباط‌های انسانی، روابط میان‌فردی، تصمیم‌گیری، مشارکت و همکاری، تفکر انتقادی و شهروندی جهانی با مؤلفه‌های چهارگانۀ آموزش سیاسی یعنی دانش سیاسی، نگرش ...  بیشتر