مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20478

چکیده
  پژوهش حاضر با سنجش رابطه اجتماعی از دو بعد ساختی و کارکردی در پی بررسی تأثیر رابطه اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان 19-15 ساله شهر بجنورد است. بعد ساختی رابطه اجتماعی با شبکه اجتماعی در چهار خرده مقیاس (خویشاوندان بلافصل، خویشاوندان گسترده، همسایگان و دوستان) و بعد کارکردی با حمایت اجتماعی و عزت نفس سنجیده شده است. رفتارهای ...  بیشتر