رسانه
1. وسایل ارتباط جمعی، موقعیت اجتماعی- اقتصادی مخاطبان و برجسته‏سازی دانش مرتبط با سبک زندگی سلامت محور

جواد افشار کهن؛ برومند شرفی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20482

چکیده
  امروزه بیماری‏های عفونی و مسری جای خود را به بیماری‏های مزمن و غیرواگیر داده‏اند. بنابراین به رهیافتی نو در حوزه سلامت  نیاز است تا فرد از این بیماری‏ها در امان ماند. این رهیافت، اتخاذ سبک زندگی سالمی است که از یک سو بر مسؤول بودن فرد تأکید می‏کند و از سوی دیگر، نیاز به کسب دانش کافی در حوزۀ سلامت را خاطر نشان می‏کند. وسایل ...  بیشتر