مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ ساده و چندگانۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جنوب شرق کشور

ابوالقاسم فرهنگ؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسین مولوی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 159-182

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ یادگیری سازمانی و اعتماداجتماعی در سازمان با توسعۀ کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای هیأت علمی رسمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق کشور بودند که در سال در سال تحصیلی 89-88  ...  بیشتر