مسائل اجتماعی ایران
1. موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس

مجتبی شاهنوشی؛ میترا دادخواه

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21718

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی در سطح شهر شیراز است. عوامل درون و برون‌سازمانی شایسته‌سالاری در سازمان، احصاء و به تحلیل و چالش کشیده شده است. این پژوهش ازحیـث هدف، کاربردی و ازنظر شیوة ‌جمع‌آوری داده‌هاتوصیفیاز نوع پیمـایشی است. جامعة آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان استانداری فارس است. حجم ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 39-56

چکیده
  چکیدهبه منظور بررس ی توز یع و ساختار طبقا تی شهر اصفهان و آثار اجتماع ی آن ،تحق یق حاضر در م یان خانوارها ی ساکن شهراصفهان به عمل آمده است .برای تع یین حجم نمونه ،آخر ین تقس یم بند ی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه ب ود در نظرگرفته شد و از م یان خانوارها ی ساکن در این مناطق ، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .کهالبته ...  بیشتر