مسائل اجتماعی ایران
1. دو تجربه در هم تنیده؛ روایت پرستاران بخش عفونی و بیماران بهبود یافته از کرونا در بیمارستان رازی اهواز؛ مطالعه ای با روش نظریه داده بنیاد

سجاد بهمنی؛ مژگان پیرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128032.2079

چکیده
  کرونا طی چند ماه قاره ها را درنوردید از آن روز تاکنون به جدی ترین عامل تهدید حیات شهروندان بدل شده است. این مطالعه، با هدف فهم تجارب درهم تنیده پرستاران بخش عفونی و بیماران بهبود یافته در بیمارستان رازی اهواز انجام شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و اشتراوس است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش‌آموزان 18- 16 ساله شهر اهواز)

کریم رضادوست؛ عبدالحسین نبوی؛ نجمه صالحی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز صورت گرفته است. روش مطالعه تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان دبیرستانی 18- 16 ساله شهر اهواز است و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. داده‌ها با پرسشنامه گردآوری شده است و از طریق آزمون‌های ضریب همبستگی ...  بیشتر