مسائل اجتماعی ایران
1. کاربست‌پذیری نظریه‌ رفتار برنامه‌ریزی شده برای پیش‌بینی پذیرش نظام تعاونی (مورد شهرستان بویر احمد)

مرتضی نوری؛ مهدی نوری پور

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 195-212

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کاربست‌پذیری و قابلیت اجرای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده برای پیش‌بینی پذیرش نظام تعاونی است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های مورد نیاز این پژوهش پیمایشی، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید شد و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ از 578/0 تا 944/0 برآورد گردید. جامعه‌ آماری ...  بیشتر