مسائل اجتماعی ایران
1. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21255

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش شهروندان شهر خلخال به ورزش همگانی بود. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریۀ جامعه‌پذیری ورزشی هورن (2000)، نظریۀ خودآیینه‌ای چارلز هورتن کولی (1902)، نظریۀ عمل پیر بوردیو (1990) و نظریۀ فمنیستی هریس (1996)، چو و فلشین (2001) است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ ...  بیشتر