مسائل اجتماعی ایران
1. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21441

چکیده
  وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آنهاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سدة گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجة سیاست‌های تمرکزگرایانة حکومت‌ مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند. با استفاده از تحلیل ثانویة داده‌های ...  بیشتر