1. شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21715

چکیده
  تاثیر زیانبار فعالیت های انسان بر جهان طبیعی نگرانی های عمومی فراوانی به همراه داشته، به طوریکه، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از شهروندی تحت عنوان شهروندی بوم شناختی شده است. شهروندی بوم شناختی بر مسئوولیت پذیری داوطلبانه و متعهدانه شهروندان در ارتباط با جهان طبیعی بنا شده است. در این پژوهش، ارتباط شهروندی بوم شناختی با هوش معنوی با ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20491

چکیده
  بررسی رفتار زیست محیطی شهروندان جوامع و عوامل مؤثر بر آن، هم‌چنان یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه‌شناسان در حوزه محیط زیست است. این مقاله با هدف مطالعه رابطه متغیرهای دلبستگی مکانی و نگرش مسؤولانه زیست محیطی با رفتار مسؤولانه زیست محیطی انجام شده است. تأثیر نگرش مسؤولانه زیست محیطی به عنوان متغیر واسطه به کار گرفته شده ...  بیشتر

3. سلامت و عوامل اجتماعی تعیین‌کننده آن: مطالعه‌ای بر روی نابرابری‏های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی

بهمن عبدی؛ حسین بنی فاطمه؛ جعفر شهام‌فر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
            سلامت افراد در جامعه تحت تأثیر متغیرهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. بر این مبنا، توجه به آگاهی‌های بهداشتی افراد، سواد سلامتی، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی در کنار مؤلفه‌هایی، مانند: سواد، وضعیت اقتصادی، نوع اشتغال، شرایط محیطی زندگی و بسیاری مؤلفه‌های اقتصادی – اجتماعی دیگر در تبیین وضعیت سلامتی افراد جامعه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن

حسین بنی فاطمه؛ زهره رسولی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه جامعۀ ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن‌ها مواجه است. یک بعد از جدائی افراد از نظام اجتماعی به واسطۀ همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرائی، مصرف انواع قرص‌های روان گردان و مخدّر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و .... به سبب همین بی معنایی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی ...  بیشتر