مسائل اجتماعی ایران
1. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20489

چکیده
  نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه‌ای هستند که بدون آن‌ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله‏ای که جامعه ما را مورد تهدید می‌کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت‏ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در ...  بیشتر