مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهمترین کارکردهای مدرسه، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان است که نبود آن، به کجرفتاری دانش آموزان خواهد شد. هدف اصلی مقاله‌ حاضر، بررسی عوامل و مؤلفه‌های مدرسه و تأثیر آنها بر کجرفتاری دانش‌آموزان است. چهارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه‌های فشار عمومی اگنیو (1992)، پیوند اجتماعی هیرشی (1969) و پیوند افتراقی ساترلند (1939) و با کنترل متغیر ...  بیشتر