مسائل اجتماعی ایران
1. نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20490

چکیده
  میزان هویت ملی در میان اقشار جوان و نخبه دانشگاهی یکی از دغدغه‌های پیش روی دولت‌ها و جوامع چند فرهنگی همچون ایران است. این مسأله یعنی میزان احساس تعلق خاطر و آگاهی نسبت به مؤلفه‌های سازنده هویت ملی نیازمند بررسی معرف‌ها و عوامل روان‌شناختی، فرهنگی، جامعه‌شناختی و سیاسی تأثیرگذار برآن به ویژه در میان نسل‌های سوم و چهارم انقلاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 67-94

چکیده
    در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که بین گرایش به هوّیت ملی و احساس محرومیت نسبی چه نسبتی وجود دارد؟ برای ورود به بحث، از مدخل بررسی محتوای مفهومی هوّیت ملی وارد شده و علل و دلایل ابهام در تعریف هوّیت ملی را برشمرده‌ایم. در نوشتار حاضر هوّیت ملی به مثابه نوعی هوّیت اجتماعی تلقی شده، طوریکه در این نوع تلقی دایره ...  بیشتر