رسانه
1. تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک

مهین شیخ انصاری؛ مهین شیخ انصاری؛ حمید عبداللهیان

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 119-138

چکیده
           این تحقیق براساس فرضیات الیسون به تبیین همبستگی مثبت بین افزایش شدت استفاده از فیسبوک و افزایش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی فیسبوک پرداخته است. جمع‏آوری داده‏ها به روش پیمایشی و به شکل آفلاین و آنلاین و نیز از طریق کاربرد گروه کانون انجام شد. تحلیل داده‏ها نیز با استفاده از روش‏های آماری کمی و فازی انجام ...  بیشتر