خانواده و جنسیت
1. بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان 49-15 سالۀ شهر شیراز)

فاطمه هاشمی نیا؛ ماهرخ رجبی؛ علی یار احمدی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21438

چکیده
  این مقاله، ارزش فرزندان را از دیدگاه زنان شهر شیراز بررسی کرده است. شناخت ارزش­های مثبت و منفی فرزندان از منظر والدین به‌دلیل تأثیری که در تصمیم­گیری­ها و انگیزه­های والدین برای فرزندآوری دارد، نقش مهمی در تغییرات سطوح باروری یک جامعه ایفا می­کند. روش تحقیق به‌صورت پیمایشی است و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه از نمونه‌ای ...  بیشتر