فرهنگ
1. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21443

چکیده
  امریکایی‌های آفریقایی‌تبار بیش از یک قرن است که با فراهم‌شدن هر فرصت سیاسی در امریکا، به اعتراض دست زده و در تلاش برای دست‌یابی به حقوق برابر با سفیدپوستان برآمده‌اند. این مبارزات به‌ویژه از دهۀ 1960 فراز و نشیب زیادی را در روابط جامعه سیاه‌پوستان با حاکمیت این کشور در پی داشته است. نمونۀ اخیر آن کشته‌شدن مایکل براون سیاه‌پوست ...  بیشتر