مسائل اجتماعی ایران
1. مدل‏سازی ساختاری و تبیین علّی ارزیابی جوامع روستایی از کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن

عباس امینی؛ فرزانه صادقیان؛ طیبه زاهدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21368

چکیده
  ارزیابی و ادراک جوامع و مردمان روستایی از کیفیت زندگی‌، همچون واقعیت زندگی آنان، از عوامل ملموس و ناملموس بسیاری متأثر است. این ارزیابی، انعکاسی از شرایط و اوضاع قلمرو زندگی و سپهر اندیشگی آن‌ها است. سنجش و تحلیل جامع این ارزیابی نیز سنجه‌ای است هم برای ارزیابی و تحلیل سطح توسعه و برخورداری این جوامع از شرایط فیزیکی و عینی سکونتگاهی ...  بیشتر