مسائل اجتماعی ایران
1. کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان

اکبر علیوردی نیا؛ منا علیمردانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21442

چکیده
  پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر نظریۀ فعالیت­های روزمره، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی و این‌گونه، این نظریه را آزمون تجربی کند. برخلاف بیشتر پژوهش­هایی که نظریۀ فعالیت­های روزمره را دربارۀ قربانیان جرائم و چگونگی قربانی‌شدن به کار می­برده­اند، در پژوهش حاضر، این نظریه برای تبیین ...  بیشتر