مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی

رزیتا مویدفر؛ نعمت الله اکبری؛ محبوبه محمودزاده

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 115-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21434

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت‌های اقتصادی است. جامعۀ آماری شامل کلیّۀ شرکت‌های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه‌گیری به‌روش تصادفی طبقه‌بندی شدۀ متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، 117 شرکت از شرکت‌های مستقر ...  بیشتر