1. پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21439

چکیده
  داغ ننگ، فشار اجتماعی موذیانه‌ای است که با تعداد نامنتهایی از صفات، شرایط، وضعیت سلامت و گروه‌های اجتماعی وابسته به زمینه و بستر اجتماعی پیوند خورده است. پدیده‌ای که نطفۀ آن در ذهن انسان بسته می‌شود، در عرصۀ کنش متقابل تولد می‌یابد و گسترۀ خویش را وابسته به مهیابودن شرایط رشد خویش با توجه به فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه می‌پرواند ...  بیشتر