1. جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری

سید علی سیادت؛ محسن گل پرور؛ محمدعلی نادی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 159-176

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده) با آرزوهای شغلی و حرفه‌ای (شامل شایستگی کارکردی ـ فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابسته به ...  بیشتر