مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 83-100

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه می باشد. به همین جهت از نظریه های جامعه شناسی،روان شناسی و روان شناسی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق تعداد 386 نفر دانش آموز ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل  اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و  کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135  نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز  است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر