مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (‌مطالعه شهروندان اصفهانی)

رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 87-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75189.0

چکیده
  باتوجه‌به اهمیت اشکال سرمایه در توسعه شهری و نیز قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر، در پژوهش حاضر تلاش شد تا رابطة بین دسترسی کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شهروندان شهر اصفهان در سال 92-91 بررسی شود. پژوهش حاضر به لحاظ زمانی، تک‌مقطعی و ازنظر میزان ژرفایی ازجمله مطالعات پهنانگر است. جامعه آماری، شهروندان 20 تا ...  بیشتر