مسائل اجتماعی ایران
1. رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی، حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری

محمدعلی نادی؛ مژده شجاعی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75252.0

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی و حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری به روش همبستگی بین همۀ دبیران زن شاغل در دبیرستان‌های دورۀ متوسطۀ دوم نواحی شش‌گانۀ آموزش‌وپرورش شهر اصفهان انجام شد. نمونۀ این پژوهش به روش تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای و به تعداد 232 نفر انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمد علی نادی؛ زهره مشایخی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21716

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا درآمد. از جامعة آماری 742 نفری کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان براساس فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) 254 نفر، تعیین و سپس براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نسبتی حجم هر ناحیه آموزش ...  بیشتر