مسائل اجتماعی ایران
1. شکاف اجتماعی و عوامل موثر بر آن

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125207.1991

چکیده
  شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه‌های اجتماعی است که ریشه در منافع، ارزش ها و موقعیت آن ها دارد. این گسست می تواند منجر به شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارض که برای اعضای خود هویت جمعی قائلند شود. شواهد تجربی و برخی گزارش ها بیانگر فراهم شدن زمینه بروز شکاف های اجتماعی مختلف در جامعه ماست. این مقاله به بررسی ...  بیشتر

فرهنگ
2. تحلیل سیاستگذاری در اقتصادفرهنگ

علی انتظاری؛ فاطمه درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128784.2111

چکیده
  امروزه صنایع فرهنگی از مهمترین مولفه های مرکزی اقتصادفرهنگ و جزو صنایع باارزش افزوده بالاست که در سیاست گذاری ها، جهت دستیابی به توسعه مورد توجه قرار می گیرد. توسعه نیافتگی ایران در اقتصادفرهنگ با وجود ذخایر غنی فرهنگی و نوپا بودن سیاستگذاری در این حوزه، بررسی سیاستهای مرتبط با آن را ضروری می سازد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی جایگاه ...  بیشتر