مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 191-210

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75148

چکیده
  این پژوهش رابطۀ بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می‌کند. فرضیۀ مقاله آن است که حکومت‌های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می‌شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ثانویه نگارش شده است. داده‌های مربوط به نبودن ...  بیشتر