مسائل اجتماعی ایران
1. موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان استانداری فارس

مجتبی شاهنوشی؛ میترا دادخواه

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21718

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع تحقق شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی در سطح شهر شیراز است. عوامل درون و برون‌سازمانی شایسته‌سالاری در سازمان، احصاء و به تحلیل و چالش کشیده شده است. این پژوهش ازحیـث هدف، کاربردی و ازنظر شیوة ‌جمع‌آوری داده‌هاتوصیفیاز نوع پیمـایشی است. جامعة آماری پژوهش، 200 نفر از کارکنان استانداری فارس است. حجم ...  بیشتر