خانواده و جنسیت
1. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75232.0

چکیده
  امروزههدفمشترکتوسعهدرسطوح محلی،ملیوبین‌المللی، بهبودکیفیتزندگیاستوآیندۀ زندگیبشربهدرکعواملی بستگی داردکهبرآن تأثیر می‌گذارند.کیفیت زندگی که شاخص توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است، برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و انعکاس نتایج توسعه مطرح است. این شاخص از عوامل بسیاری تأثیر می‌گیرد. بخشیاز اینعوامل‌، مربوطبهکیفیتروابطبادیگران،گروه‌هاونهادهایرسمیوغیررسمی، ...  بیشتر