فرهنگ
1. بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیلا فتحی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.22647

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه روان‌شناسی تربیتی توجه به اصل مسئولیت‌پذیری برای رشد و تکامل آن در انسان است؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ...  بیشتر