مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 45-70

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در ...  بیشتر