مسائل اجتماعی ایران
1. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
  تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناور ی اطلاعاتاست. براین اساس ، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاصفهان انجام گرفته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیأتعلمی دانشگاه ...  بیشتر