مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 35-56

چکیده
  این تحقیق، مطالعه ای میدانی درمورد عوامل موثر بر ریسک پذیری دانشجویان است که با روش پیمایشی از طریقپرسشنامه، در سال 1386 به انجام رسیده است . حجم نمونه انتخابی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های ایلام، و هدف کلی ازتحقیق پی بردن به عوامل فردی واجتماعی موثر بر میزان ریسک پذیری دانشجویان که بخش مهمی از جوانان این مرز وبوم راتشکیل می دهند ، ...  بیشتر