مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل  اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و  کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135  نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز  است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر