خانواده و جنسیت
1. مقایسه‌ی اثربخشی فرآیند داوری و مشاوره‌ی خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده‌‌ی شهر اصفهان

صدیقه علیمردانی؛ ایران باغبان؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ محمود جلالی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 137-168

چکیده
      هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق و مقایسه‌ی آن با فرآیند مشاوره می‌باشد. در این راستا 15 زوج داوری و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه‌ی در دسترس از زوجین مراجعه‌کننده به مرکز "مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق" سازمان بهزیستی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش ...  بیشتر