مسائل اجتماعی ایران
1. رابطه بین عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی واقتصادی با میزان رضایت اززندگی سالمندان اصفهان

آذر قلی زاده؛ عزت شیرانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 69-82

چکیده
          هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود . روش اعمال شده در پژوهش ، توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 65 سال به بالای ساکن در مناطق یازده گانه شهر    اصفهان در سال  86 13 بالغ بر 84912  نفربودکه از این ...  بیشتر