خانواده و جنسیت
1. بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

مسعود جعفری نژاد؛ صمد کلانتری؛ مژگان نورمحمدیان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 83-104

چکیده
  چکیدهمشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسیدارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند . زنان بهعنوان یک گروه تأثیر گذار در ...  بیشتر