فرهنگ
1. تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی؛ حسن پالاهنگ؛ نرگس السادات نوری

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 105-118

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش، تعیین سهم عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه بود. نمونه تحقیقشامل 400 نفر بود که به شیوه تصادفی از کارکنان استخدام رسمی( 6200 نفر) این شرکت انتخاب گردیدند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ویژگیهای فردی، شغلی و خانوادگی بود.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد شادکامی کارکنان ...  بیشتر