فرهنگ
1. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 119-146

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان یکی از پارامترهای توسعه اجتماعی ) می پردازد . مجموعهمطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علّتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی وفرافردی(مثل احساس محرومیت، ارضای نیازها، احساس مقبولیت نزد دیگران، احساس عدالت توزیعی، فضای عمومی جامعه، پایگاهاقتصادی ...  بیشتر