فرهنگ
1. نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

مهدی ابزری؛ محمدرضا دلوی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 171-196

چکیده
  چکیدهامروزه برای ایجاد انگیز ه، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نهایت نیل به تعالی(سرآمدی) سازمانی، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند. یکی از راهبردهای نیل به تعالی وتفوق، از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب است. تحقیق حاضر برای شناخت مسیر نیل به تعالی سازمانی ...  بیشتر