مسائل اجتماعی ایران
1. مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

خدیجه سفیری؛ مریم صادقی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 1-34

چکیده
  چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم ...  بیشتر