مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش کلیدی است که پایگاه اجتماعی-اقتصادی چگونه به اقتدارگرایی کشانده می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال کلی از تئوری‌های لیپست، آدورنو و کوهن بهره گرفته شد و سه فرضیه اصلی به همراه هفت فرضیه فرعی طراحی نموده و مدلی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش میدانی بوده و از طریق survey انجام گرفته است و داده‌ها از 407 دانشجوی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 135-157

چکیده
  چکیدهتوسعه دارای ابعاد پیچیده ، متنوع و متکثر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روان شناختی و سیاسی است . برای فهم عوامل وموانع توسعه باید همه مولفه های مذکور مورد پ ژوهش قرارگیرند ، اما عناصر فر هنگی – اجتماعی نقشی بنیادی در فرایندتوسعه ایفا می نمایند . در این مقاله برآنیم که دریابیم : چرا علی رغم اینکه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت ...  بیشتر