فرهنگ
1. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت ...  بیشتر