فرهنگ
1. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 175-188

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتیکشور بر اساس نظرات اعضای هیأت علمی بود. سئوال های پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازمانی(توسعه ای، گروهی، عقلانیو سلسله مراتبی ) و شش مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، ...  بیشتر