مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقولۀ دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 175-188

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتیکشور بر اساس نظرات اعضای هیأت علمی بود. سئوال های پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازمانی(توسعه ای، گروهی، عقلانیو سلسله مراتبی ) و شش مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، ...  بیشتر