مسائل اجتماعی ایران
1. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

سعید معیدفر؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 135-151

چکیده
  طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 37-50

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر به بررسی عوامل م ؤثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است . مبنای نظری پژوهشبرتئوری های همنشینی افتراقی ، کنترل اجتماعی ، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار می باشد . روش تحقیق ،پیمایشی و از نوع روش علی ‐ مقایسه ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع ...  بیشتر