فرهنگ
1. رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 51-74

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش عاطف ی مدیران و جو سازما نی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی است کهشرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد انتخاب شده است. در این پژوهش ، ۳۰ مدیر از مدیران صنعت نفت مل ی ای ران وشرکت های تابعه بصورت خو شه ای انتخاب شدند که بر ای جمع آور ی اطلاعات، از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است . در این مقاله ...  بیشتر